TILKASTEN-VÄRRIN SUKUSEURA

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tilkasten-Värrin sukuseura ry ja sen kotipaikka on Pöytyä. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää Karinaisten Tilkasten ratsutilan pojan Matti Antinpoika Tilkasen (1793–1865) ja hänen vaimonsa Värrin tyttären Liisa Mikontytär Värrin (1798–1867) sekä Mäenpään Värrin ratsutilan pojan Mikko Mikonpoika Värrin (1808–1856) ja hänen vaimonsa Tilkasten tyttären Leena Antintytär Tilkasen (1810–1857) jälkeläisten vaiheita ja historiaa, vaalia niihin liittyviä perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta suvun jäsenten keskuudessa, sekä tehdä sukuseura- ja sukututkimustyötä tunnetuksi ja muutenkin edistää kotiseututyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura mahdollisuuksiensa mukaan

– järjestää sukukokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita niihin verrattavia tilaisuuksia,

– suorittaa ja tukee suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustoimintaa,

– kerää ja arkistoi sukua/sukuja koskevaa tietoutta sekä jakaa tutkimus- ja perinnetietoa,

– harjoittaa seuran tarkoituksen toteuttamista edistävää julkaisutoimintaa,

– toteuttaa yhteistyötä sukututkimus-, kotiseutu-, kaupunki- ja kyläyhdistysten sekä muiden tarpeellisten paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten yhteistyötahojen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi sukuseura voi ottaa vastaan testamentattua ja lahjo­itettua omaisuutta sekä avustuksia, perustaa sukututkimus- ja muita rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

Seura ei harjoita elinkeinotoimintaa, eikä sen tarkoituksena ole taloudellisen hyödyn tai voiton tuottaminen jäsenilleen.

3 § Jäsenet

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai tämän puoliso tai ottolapsi ja tämän puoliso.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa.

Kun sukuseuran jäsen on täyttänyt 65 vuotta, hän voi pyytää hallitukselta ainaisjäsenyyttä ja maksaa siitä kertasuorituksena 10-kertaisen voimassa olevan jäsenmaksun.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta seuran hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai -jäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran sukukokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta sukukokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen sukuseurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneet jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta peräkkäiseltä vuodelta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut sitä tai ei enää täytä laissa taikka sukuseuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 § Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle sekä kertakaikkisen ainaisjäsenmaksun suuruudesta päättää varsinainen sukukokous.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6 § Hallitus

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu varsinaisessa sukukokouksessa valitut puheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä.Jäseniä valittaessa pyritään ottamaan huomioon eri sukuhaarojen tasapuolinen edustus.

Puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet, yhteensä neljä kerrallaan, ovat vuorollaan erovuorossa parittomina vuosina pidettävissä varsinaisissa sukukokouksissa, aluksi arvan, sitten vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi perustaa tarpeellisia toimikuntia tai neuvoa-antavia elimiä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Seuran hallitus pitää sukuseuran jäsenluetteloa.

7 § Sukuseuran nimen kirjoittaminen

Sukuseuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

8 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Sukuseuran tilikausi päättyy vuosittain 31.12.

Tilinpäätökset tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomukset on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kuukautta ennen varsinaista sukukokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista sukukokousta hallitukselle.

9 § Sukuseuran kokoukset

Sukuseuran kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai sukukokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Varsinainen sukukokous pidetään parittomina vuosina hallituksen määräämänä päivänä huhti–syyskuun aikana. Ylimääräinen sukukokous pidetään, kun seuran sukukokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Seuran sukukokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, ainaisjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Sukukokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Sukuseuran kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava sukukokoukset koolle viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11 § Varsinainen sukukokous

Seuran varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilikausittaiset tilinpäätökset, vuosikertomukset ja toiminnantarkastajan lausunnot kuluneelta toimintakaudelta (2 vuotta)

6. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelmat, tulo- ja menoarviot sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi toimintakaudeksi (2 vuotta)

8. valitaan puheenjohtaja, mikäli edellinen puheenjohtaja on erovuorossa sekä muut jäsenet erovuoroisten tilalle

9. valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö seuraavaksi toimintakaudeksi eli kahdeksi vuodeksi

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä sukukokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista koskevan asian esillä olosta.

Sääntöjen muuttuessa saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Sukuseuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan seuran varat Suomen Sukututkimus­seura – Genealogiska Samfundet i Finland ry:lle käytettäväksi Varsinais-Suomen talonpoikaissu­kujen tutkimisen hyväksi. Arkisto luovutetaan Kansallisarkistolle tai alueen maakunta-arkistolle taikka muutoin tukemaan suku- ja henkilöhistoriallista tutkimustyötä.

13 § Yhdistyslain noudattaminen

Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia määräyksiä.

Säännöt hyväksytty 12.9.2013

Webdesign by Codeart © 2020